L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i modificada per l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, estableix quines són les obligacions de subministrament d'informació per les entitats Locals.

En la següent taula es recullen les diferents obligacions de subministrament d’informació: 

Descripció 

Finalització termini 

Enllaç (link) 

Remissió de l’informe d’auditoria financera (Entitats amb més 50.000 habitants o pressupost superior a 50 milions d’euros) - Dept. de Presidència i al Dept. d’Economia i Hisenda

 

Termini no especificat

 

Gestió compte corrents transferències finançament local (CUBEL) 

Termini no especificat 

Accés  

Substitució d’Operacions de Fons Estatals (SOFOS) 

Termini no especificat 

Sistema de sol·licitud electrònica de compensacions per la pèrdua de recaptació derivada dels beneficis fiscals en tributs locals establerts per la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre el Règim fiscal de les cooperatives (COTRIL) *

 

 

Termini no especificat 

 

 

Remissió informació actualització de les mesures per 2023 del Pla de Tresoreria de la Mesura 5 ACDGAE (només entitats locals adherides a la mesura)

 

De 7 de novembre a 7 de desembre de 2022

 

Remissió del Projecte o pròrroga de pressupost per l’informe previ, preceptiu i vinculant del MINHAFP (només per entitats locals que es trobin a la situació d’haver d’enviar la informació a l’aplicació COMEX 2023)

 

De 7 de novembre de 2022 fins el 30 de setembre de 2023

 

 

*Publicació al BOE de 16 de març de 2022 de nova Resolució sobre la compensació per la pèrdua de recaptació derivada de certs beneficis fiscals establerts per la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre el règim fiscal de les Cooperatives.

Aquestes sol·licituds de compensació seran tramitades exclusivament a través de l’Oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals (OVEELL) mitjançant l’aplicació informàtica de captura COTRIL.

S’adjunta enllaç a la Resolució de 10 de març de 2022 de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i local, que entra en vigor al dia següent de la seva publicació.

L’article 96 de la LL 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2022 (LGPE 2022), ha disposat que les sol·licituds de compensació siguin objecte de comprovació prèvia al seu pagament. Aquest article disposa també que aquestes sol·licituds de compensació i la seva documentació es tramitin en els models que s’habilitin, mitjançant la firma electrònica de l’Interventor o, si és el cas, del titular de l'òrgan de la corporació locals que tingui atribuïda la funció de gestió tributària. I no es podrà remetre la informació en format paper.

La LGPE 2022 habilita en aquesta article a la SGFAL per dictar la resolució amb els models que continguin el detall de la informació que es necessiti, i la regulació del procediment per la presentació telemàtica de la documentació i de la seva signatura.

Diputació de Girona - Servei d'assistència als òrgans interventors de les entitats locals de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona